Stress er en oplevelse af, at der er ubalance mellem de krav, der bliver stillet til os, og de ressourcer,
vi har til rådighed. Stress er de forandringer, der sker i kroppen og i hjernen, når vi belastes indefra
af vores følelser og tanker, eller udefra af f.eks. vores arbejde. Forandringerne skyldes stresshormoner, som udløses, når vi er pressede.
Som regel er vi i stand til at håndtere kortvarige belastninger, men hvis man igennem længere tid er
overbebyrdet, kan det gøre skade på kroppen og medføre alvorlige stresssymptomer.
Det er vigtigt at holde fast i, at der er tale om en individuel oplevelse.
Den ene person kan opleve, at en situation indeholder krav, som er belastende, mens den anden
person kan opleve, at den samme situation tværtimod indeholder udviklende krav. Vi bliver nemlig
ikke alle stressede af det samme eller på samme måde – stress er individuelt!
Stress på arbejdspladsen kan skyldes en lang række faktorer, som f.eks. arbejdets organisering,
indholdet i arbejdet, den enkeltes muligheder for at udfolde sig, samarbejdsrelationerne på
arbejdspladsen, samt det psykiske arbejdsmiljø generelt.
Der er altså både fysiske og psykiske omstændigheder, der spiller ind, men stress kan undgås ved at
sætte aktivt ind over for disse omstændigheder.
Arbejdsbetinget stress bunder ofte i en ubalance mellem de krav, man bliver stillet overfor i
arbejdssituationen og de ressourcer, der er til rådighed til at løse opgaverne. Den måde, som den
enkelte forholder sig til kravene, er meget forskellig, så det kan være svært at vide, hvornår der skal
gribes ind. Derfor ligger løsningerne altid både hos arbejdspladsen og hos den enkelte medarbejder.
På arbejdspladsen kan man opnå fælles forståelse af, hvad der er ens kerneydelse og hvilke ydelser,
man KAN udføre, hvis der er tid og mulighed. Klarheden hjælper til at reducere stressniveauet.

  • Stress er hvert år skyld i 1,5 mio. ekstra fraværsdage fra arbejdet
  • Hvert år kan 1.400 dødsfald relateres til psykisk arbejdsbelastning. Det svarer til 2,5 % af alle dødsfald i aldersgruppen 25-64 år.
  • 30.000 personer må hvert år hospitalsindlægges pga. psykisk arbejdsbelastning.
  • Psykisk arbejdsbelastning giver hvert år et merforbrug i sundhedsvæsenet på 855 mio. kroner.